040-2464301

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
b. Klant: iedere derde die via de winkel een product wenst te kopen of heeft gekocht van Residencia Interieur.
c. Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst die tussen Residencia Interieur als verkoper en de Klant als koper tot stand komt, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop;
d. Product: een product dat door Residencia Interieur te koop wordt aangeboden op de Website.
e. Residencia Interieur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Residencia Interieur, gevestigd te (5611 DK) Eindhoven aan de Heuvelgalerie 128, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17154643;
f. Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Residencia Interieur.
g. Website: de internetsite [www.residencia-interieur.nl] ;
1.2 Deze Verkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Residencia Interieur en de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. TOTSTANDKOMING EN HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Offertes en aanbiedingen op de Website, in brochures en in andere reclame-uitingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Residencia Interieur zulks na ontvangst van de bestelling aan de Klant heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Indien het door de Klant verschuldigde bedrag niet bij het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen Overeenkomst tot stand.
2.3 Alle opgaven door Residencia Interieur van maten en gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Residencia Interieur staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de Website, in de Residencia Interieurbrochure of in andere reclame-uitingen binden Residencia Interieur niet. Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende Producten.
2.4 Bij handgemaakte Producten uit de Residencia Interieur collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.
2.5 – Herroepingsrecht bij levering van producten: op Residencia Interieur webshop bestellingen is de wet kopen op afstand van toepassing.
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal voor u, op bestelling,
geproduceerde goederen zoals gestoffeerde meubels en maatwerk artikelen. Uw retourzending dient conform onderstaande instructies te worden uitgevoerd.
2.6 – voorwaarden van herroeping
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan ons te retourneren,
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening.
Uw aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending, terugbetaald.
2.7 – Annulering/afwijziging van bestellingen
Indien er door onvoorziene omstandigheden foutieve prijzen worden getoond op de website, behoud Residencia Interieur het recht om eventuele bestellingen die artikelen met foutieve prijzen bevatten te annuleren/af te wijzen mits binnen een periode van 12 uren na het plaatsen van de bestelling geconstateerd. Er zal de klant onmiddellijke restitutie van de eventueel incorrect betaalde gelden worden aangeboden of de optie tegen de correcte prijzen een nieuwe bestelling te plaatsen.

3. PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1 Alle prijzen op de Website luiden, tenzij anders aangegeven, in euro en zijn “Ex Works Aalsmeer/Amstelveen” (Incoterms 2000). Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorgkosten.
3.2 De door de Klant verschuldigde bedragen dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan op een wijze zoals op de Website staat aangegeven.
3.3 Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en modellen voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4. LEVERTIJD EN RETOURRECHT
4.1 Bestelde producten die op voorraad zijn worden normaliter binnen 3 tot 5 werkdagen geleverd. Als de bestelling binnen 30 dagen niet bezorgd is dan mag de klant de bestelling annuleren.
4.2 Bij producten die extern besteld moeten worden nemen wij telefonisch contact op om de levertijd te bespreken. Als de levertijd niet bespreekbaar is of buiten een redelijke termijn valt kan de klant de koop annuleren.
4.3 Op voorraad artikelen geldt een retourtermijn van 14 dagen indien u deze online via onze website heeft besteld.
4.4 De 14 dagen gaan in vanaf het moment dat u het artikel hebt ontvangen.
4.5 Indien u een artikel wenst te retourneren dient u dit binnen het retourtermijn van 14 dagen na ontvangst, per email aan ons te melden op info@residencia-interieur.nl of met behulp van het bij aflevering ontvangen retourformulier. Zodra deze melding gemaakt is dient het artikel binnen 14 dagen retour te gaan.
4.6 Artikelen dienen ongemonteerd, onbeschadigd en samen met de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel gebruikt, beschadigd of gemonteerd is of als de originele verpakking beschadigd is of ontbreekt kan er waardevermindering toetreden. Deze waardevermindering wordt verrekend met het terug te storten bedrag.
4.7 De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening en dient u zelf te verzorgen.
4.8 Residencia Interieur zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen. De op de Website aangegeven levertijd zal door Residencia Interieur zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn.
4.9 Het is niet mogelijk om een vaste bezorgdatum te bepalen. Bezorgingen vinden in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17:00 uur.
4.10 Bij overschrijding van de genoemde levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding langer dan 30 weken na bevestiging van de order is.
4.11 Indien nakoming onmogelijk is doordat het gekochte Product niet beschikbaar is, zal de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Residencia Interieur betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

5. BEZORGING, VERVOER EN RISICO
5.1 Bezorging vindt plaats op het door de Klant bij de bestelling opgegeven nationaal bezorgadres. Op de Website staat de wijze van bezorging aangegeven.
5.2 De Producten worden uitsluitend aan een buiten Nederland gelegen adres van de Klant bezorgd, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk op de Website is vermeld. Residencia Interieur is echter te allen tijde gerechtigd, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om na totstandkoming van de Overeenkomst om welke reden dan ook te bepalen dat niet aan het buiten Nederland gelegen bezorgadres van de Klant kan worden geleverd. In dat geval zal Residencia Interieur de Klant per e-mail op de hoogte brengen en als geen alternatief bezorgadres kan worden gevonden, zal de Overeenkomst worden ontbonden.
5.3 Indien het bezorgadres zich buiten Nederland bevindt, is de Klant verantwoordelijk voor de bezorgkosten, eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.
5.4 Indien bezorging wegens de situatie op het bezorgadres en/of de omvang van het Product niet mogelijk is, wordt in overleg met de Klant:
a. de verpakking verwijderd, waarbij alle eventueel daaruit voortvloeiende schade voor risico van de Klant is;
b. een nieuw tijdstip van bezorging afgesproken, voorzover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), bezorging dan naar verwachting wel kan plaatsvinden, in welk geval de kosten van de hernieuwde bezorging, inclusief eventuele huur van de aanvullende hulpmiddelen voor rekening van de Klant komen; of
c. de koop geannuleerd, in welk geval de Klant de gemaakte bezorgkosten aan Residencia Interieur verschuldigd is.
5.5 Het risico tijdens het transport van het door de Klant gekochte Product is voor Residencia Interieur c.q. de door haar ingeschakelde derden. Op het moment van bezorging van het Product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico terzake van het geleverde Product over op de Klant.
5.6 Indien de Klant het Product niet of niet tijdig op de plaats en tijd van bezorging afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Residencia Interieur is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Klant op te slaan. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.

6. OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
6.1 Residencia Interieur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers van Residencia Interieur en storingen in het internetverkeer.

7. ASSORTIMENT
7.1 Residencia Interieur behoudt zich het recht voor om een Product dat in haar assortiment is opgenomen, of een onderdeel daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen.

8. DRIE JAAR GARANTIE
Op het gekochte wordt gedurende 3 jaar na aflevering, mits er een aankoopbon overlegd kan worden, garantie op fabricagefouten gegeven. De producten van Residencia Interieur zijn handwerk, geproduceerd met veelal natuurlijke materialen als hout e.d., waardoor kleine verschillen in kleur, afwerking of maatvoering kunnen ontstaan. Eventuele klachten dienen, zichtbaar waarneembaar, gelijk bij aflevering ter kennis van de vervoerder te worden gebracht door aantekening op het afleveringsbewijs. Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Residencia te zijn medegedeeld.

9. GARANTIEVOORWAARDEN:
9.1 Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.
9.2 Tot 3 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, komen voor rekening van Residencia Interieur. De vracht- en voorrijkosten ter waarde van 100 euro komen voor rekening van de afnemer.
9.3 Breuk in glas- en aardewerk zijn van garantie uitgesloten, evenals slijtage en defecten voor ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig gebruik.
9.4 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover de schade redelijkerwijs te herstellen is.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
10.1 Residencia Interieur is slechts aansprakelijk voor schade van de Klant of derden die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Residencia Interieur is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
10.2 Residencia Interieur is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de Klant of van derden als gevolg van het gebruik van het Product (of de verpakking), dan wel van enige tekortkoming van Residencia Interieur, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.
10.3 Onverminderd het bovenstaande is Residencia Interieur in het geval van schade die voor haar rekening komt ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor de Klant het Product heeft gekocht.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door Residencia Interieur aangeboden Producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij Residencia Interieur, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Het is de Klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals door verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Residencia Interieur, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. GESCHILLEN
12.1 Op de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
12.2 Geschillen tussen de Klant en Residencia Interieurover de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als door Residencia Interieur worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
12.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Residencia Interieur heeft voorgelegd.
12.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Residencia Interieur is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
12.5 Wanneer de Klant een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, is Residencia Interieur aan deze methode van geschillenbeslechting gebonden. Wanneer Residencia Interieur een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, zal de Klant binnen vijf weken na een daartoe door Residencia Interieur schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Residencia Interieur de keuze van de Klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Residencia Interieurg erechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
12.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies.

13. ACTIEVOORWAARDEN
13.1 Bij alle aanbiedingen geldt: maximaal twee per klant, tenzij anders vermeld.
13.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
13.3 Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
13.4 Alle acties gelden één dag tenzij anders aangegeven.
13.5 Kortingen gelden niet voor cadeaubonnen.
13.6 Tijdens een actieperiode is het reserveren van een actieproduct niet mogelijk.

14. CADEAUBONNEN
14.1 De cadeaubon is geldig tot de aangegeven datum op de bon.
14.2 De cadeaubon is niet inwisselbaar in de webshop. Deze kan alleen in de winkel worden gebruikt.
14.3 De cadeaubon wordt niet in contanten uitgekeerd
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Alle productinformatie, prijzen en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond, wij behouden het recht (prijs) wijzigingen of aanpassingen door te voeren op algemene informatie, maatvoeringen, productprijzen en verzendkosten in geplaatste bestellingen, mits geconstateerd binnen 12 uren, indien de getoonde informatie(s) incorrect of geheel niet zijn weergegeven.

WELKOM BIJ DE RESIDENCIA INTERIEUR WEBSHOP
In onze online winkel kunt u een groot gedeelte van de Residencia Interieur collectie online bestellen.
Artikelen die niet online staan in de webshop zijn helaas uitverkocht. (soms tijdelijk)
Als u een artikel wilt verwijderen uit uw winkelmand klikt u simpelweg op de verwijderen” achter de artikelprijs.
De levertijd van voorradige producten is gemiddeld 3 tot 5 werkdagen, de levertijd van niet voorradige producten is 8 tot 16 weken. Leveringen zijn helaas niet te bespoedigen tot een veel kortere levertijd.
U kunt uw bestelling online betalen met Ideal, Creditcard (Amex, Visa, Mastercard, JCB) of kiezen voor de betaaloptie Overmaken.

Bij een Ideal betaling kunt u via uw eigen Internet bankieren pagina bij uw bank de betaling voldoen.
Bij de betaaloptie overmaken dient u zelf het orderbedrag zo spoedig mogelijk te voldoen op onze bankrekening. Wij kunnen uw order pas verwerken op het moment dat uw betaling is ontvangen op onze bankrekening.Hoe langer de tijd tussen de besteldatum en de betaaldatum, hoe kleiner de kans dat de beschikbare voorraden die u heeft
gezien in de winkelmand nog gelijkluidend zijn, het kan zelfs gebeuren dat een artikel inmiddels uitverkocht is. Bij bestelling van meubels is er, bij langere levertijden, ook een optie voor het doen van een aanbetaling. U dient contact met ons op te nemen voor het doen van een aanbetaling, dit dient te worden goedgekeurd.
Alle bestellingen worden thuisbezorgd, er is ook een mogelijkheid tot afhalen van bestellingen in de fysieke winkel van Residencia in Eindhoven.
Voor bestellingen met alleen accessoires berekenen wij 8 euro verzend en verpakkingskosten.
Op meubel bestellingen of combinatie meubels/accessoires geldt een verzendkosten tarief van 75 euro.
Alle standaard verzendkosten komen te vervallen indien uw bestelling meer dan 500 euro aan productwaarde behelst. Als u een bestelling voor een bepaalde datum wilt ontvangen neemt u dan contact met ons op voor controle van de levertijden.
VEEL SHOPPLEZIER. RESIDENCIA INTERIEUR WEBSHOP